Sunday, August 31, 2008

പ്രതീക്ഷ

you might require to install malayalam fonts to view this post

നിശ
ആകാശത്തിന്‍റെ നീലിമയും
പ്രശാന്തസുന്ധരമീ ഭൂപ്രകൃതിയും
അന്ധകാരത്തിന്‍ തണലില്‍
വിശ്രമിക്കും നേരം...
അന്ധകാരം...
സുഖങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള
ജീവിതയാത്രയില്‍...
യാതനകള്‍ സഹിച്ചുള്ള
പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍
എത്തിചേരുന്നതിവിടെയോ..?
അരുത്..
തോല്‍വി മനുഷ്യനെ കീഴ്പെടുത്തരുത്..
ഈ അന്ധകാരത്തിനനന്തതയിലും
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ജ്വലിക്കുന്നില്ലേ..?
വിധൂരതയിലെവിടെയോ
പ്രകശമുന്ടെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ
അതു നല്‍കുന്നില്ലേ?
പ്രതീക്ഷ..
അതാണു മനുഷ്യന്‍റെ ശക്തി..
അതാനവന്‍റെ വിജയവും..!
മനുഷ്യമനസ്സ് തോല്‍ക്കുന്നില്ല
ഓരോ തോല്‍വിയിലും അവന്‍ പഠിക്കുന്നു
അതവനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു..
നിശയുടെ ആന്ധ്യം പ്രകശമെന്നപോലെ..!!

Saturday, August 30, 2008

Singur, Rathan and Mamtha

Work on Tata Motors' Nano car project ground to a halt on Friday, the sixth day of a siege laid by Trinamool Congress, after the company decided against operating any shift due to problems encountered by employees on Thursday night. The big question is "So what?" When the elected people who were supposed to answer this question on behalf of the state asked the same question to the people, it just brought out another dark hole of our big democratic nation! Could any educated individual understand the emotion in which Amar Sing stated "if Tata got offers from other states, let them go".

For people who are not aware of whats happening, lets do a quick recap - Tata declared its prestigious project NANO, the cheapest car. The plant was decided to setup in Calcutta. They were initially given 600 acres of land which then was made to 1000 acres by the state government. Trinamool Congress cadres led by their chief Mamata Banerjee have blockaded the plant, being set up for manufacturing the world's cheapest car, since August 24 demanding return of a portion of farmland allotted to the project. Supporters of Khet Majur Samity, a forum of farmers, led by Anuradha Talwar allegedly prevented the workers from leaving the premises till late last night. Mamatha's demand was to give back the extra 400 acres of land to farmers.
It's appreciable to see someone taking side of the poor farmers. Its good to know that there are people who still fight against capitalists like Rathan, the government and the system - all for the poor, the disabled and the landless.

But is there a catch?

Lets analyse..
First, Mamtha says - The farmers never wanted to SELL their lands! Did you just read "SELL"? So it was not a seizure, the govt BOUGHT land from the farmers even though they never intended to sell.

Second, Mamtha started the agitation with all the support of the farmers [uneducated farmers who believe that the plant would generate ZERO employment and the work would be all done by Computers and not human beings] Making the poor people believe that there was no employment generated would have been the easiest play for Mamatha :-) These people who haven't seen a world outside Singur and haven't listened to hyped up media would hardly understand the benefits of starting an industry - the employment generated - both direct and support industry. The roads would be developed, the support industry ranging from tea shops, daily wagers, cleaners, unskilled labours, drivers and what not would make the Singur a better place to live in. The per capital income would grow. There would be educational institutions coming up. The gradual growth would definitely see hospitals and other service industries growing generating more employment. But of course Mamtha surely doesn't see it all!!

Third, a big question - a valid one too. mamtha is concerned about the farming industry. If the farmers loose their land, where would they cultivate? What would happen to the biggest necessity called food?

Do we have an answer?

On one interview Mamtha plays smart by declaring that she is ready to talk if the government would give back the 400 acres land to farmers. She said, the govt could in turn give another 500 acre low-lying land which lays near to this project site. She says this land is ruled by her party [municipality] and if the govt does not give it to the plant, she would not allow any multi storey buildings come up at the said place! Wo.. what a woman!!

Hold-on.. did we just get an answer to the big question we asked. Its obvious that mamtha loves the poor, the farmers. Her war is one of those ideological ones raged against the "corrupted" , "capitalist" government! Agreed! So instead of taking the already starving farmers out of their jobs, asking them to stay back for agitation which earns them nothing but starvation, why don't she, with her government, the municipal officers, work on giving this so called 500 acres of land for farming? I am sure that would allow TATA to stay back, the farmers get their land, the industry grows and so does Singur. Everybody is happy. Or are they? The obvious unhappy thing that would happen is that Mamtha would loose a weapon which could win her a seat in the ministry. Of course CPI[M] led government would get the credit of bringing in the industry and all the development that follows. Why should she ever do that? Love for farmers definitely doesn't demand promoting her political rivals!!

One question lingers. Why is she doing this? I am sure you've got enough brains to help me get an answer! :-)

Thursday, August 28, 2008

a word could kill your spirit!!

Have you ever felt embarrassed in real life? I am quite sure you have. At least once in front of your friends, your parents, siblings, teachers, even strangers! So how does it feel? As you grow older, it sure gives you a reason to look back and smile. Memories have its own way of making people laugh and cry!

Have you ever felt ashamed, insulted and embarrassed at the same moment. Ask me how it feels! Suddenly you forget to speak, your mind goes blank, you curse your very own existence! Of course yes, you are hurt! Hurt by your own friend. How long could you fake a smile? Its better to let go your emotions.. talk,cry,yell or write. I prefer to write! It surely helps you come over your frustration.

I am hurt! Hurt 'cos of my words. Never in my wildest dream did I imagine that my words would haunt me after months or may be an year, I am not sure. I respect politicians. Imagine how much care should they take while choosing their words. Their words could anytime fight them back! I am not a politician. I dint watch my mouth! So what? Here I am, scribbling scattered letters, finding my way out of this problem. Did I loose a friend? I sure lost her respect, the trust she had in me, maybe more! Maybe there is a way out. I am sure there would be. But who would find it out? A puzzled look, unanswered questions and a fake smile is all I have! How would I defend myself? Would I ever get her back?

People, watch your words.. you never know which one would take away a friend!!!

Wednesday, August 27, 2008

night shifts...

its been another ruthless wastage of a day all together. I wonder if i really enjoy this nocturnal life! Working all the way through the calmness of the night, the small smoke breaks and the usual stroll through the darkness all around..No wonder why I could relate the "soothing" clicks of the keyboard to the cool breeze of a motionless night! The obvious pain is the disturbed sleep that awaits.. Busy roads and noisey streets welcome me all my way back from office..Cruel rays of sun pierce through the curtainless windows of my rented flat cursing me for not following the laws of nature. After a meaningless effort to position myself so that the rays doesnt glow my face, I burried myself in the blanket and wola... power goes off.. Thanks for the 4 hours powercut of AP government!

Nine hous of work, One hour of jouney in cab, nine hours of disturbed sleep, almost one hour of chit chatin on phone, and huh!!! four hours is what i have to do the rest of my work! "Four hours" to clean up, cook, eat, wash utensils, buy grocery, pay bills, check mails and all those personal stuff!

How I wish I live like a human being, wake up in the morning, catch up with the news, have breakfast, kiss my wife goodbye [this part is a rescent add-on to my dreams.. and trust me, it surely look like a distant dream!!], go to office.. Come back in the evening, do my work, have dinner and sleep blissfully - with no light or noise to wake me up.. Well, I sure envy all you guys who work in the normal shifts.. Developement sure have its advantages over support jobs!! :-)